Dersin ilk haftalarında göç kavramı klasik ve çağdaş göç teorileri üzerinden analiz edilerek uluslararası göçe dair kavramlar tanımlanacaktır. Sonraki haftalarda göçün, vatandaşlık, toplumsal cinsiyet, aile ve sosyal uyum gibi kavramlarla ilişkisi ortaya konacak ve göç siyasetinde farklı aktörlerin ulus devlet uluslararası kuruluşlar ve STK’lar gibi rolü tartışılacaktır. Dersin son haftalarında ise Türkiye’deki göç politikalarının tarihsel analizi yapılarak güncel göç dalgaları üzerinden tartışma yürütülecektir.