KAM 503 Siyaset Kuramı dersi 19. Yüzyıl’dan itibaren etkili olmuş ve geçerliliğini koruyan faydacılık, liberal eşitlik ve liberterlik gibi liberal düşünce okullarını ve liberal-kapitalist devletleri ve bireyci toplum sistemlerini tümden ya da kısmen kritiğe tabi tutan Marksizm ve feminizm gibi düşünce sistemlerini inceler. Bu bağlamda, vatandaşlık kavramı ve ulus-devletin çokkültürlülük tartışması içindeki yeri de incelenir.

KAM 599 Tez dersinin Moodle hesabı tez öğrencilerinin sundukları metinleri taramak için kullanılmaktadır.