Dersin Amacı: Ekonomik etkinlik ve adalet arasında bir uyum sağlama anlamına gelen optimal vergilemenin şartları ve yöntemlerinin öğrencilere kazandırılması, verginin ekonomik birimlerin davranışına etkilerinin ve makroekonomik politika aracı olarak kullanılmasının kavratılması ve gelir, tüketim ve servet vergilerinin ekonomik analizini yapacak donanımın verilmesidir. Dersin İçeriği: Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergilerin tasnifi, verginin fonksiyonları, vergi tekniği, vergi politikası ve vergi türlerinin karşılaştırılması

İşletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tabi olacakları vergilerin amaç ve kapsam ile bu vergilerin işleyiş usul ve esasları bu tersin temel alanıdır. 

“FİNCE.512” İşletmeler İçin Vergi Mevzuatı Dersi, vergileme işlemlerine uygulanan vergi mevzuatın bütününü ele alır. Vergi idaresi ile vergi mükelleflerinin aralarındaki ilişkileri, düzenleyen ve tarafların karşılıklı hak ve ödevlerini belirleyerek tespit eden kuralları inceleyen bir daldır. Vergilendirmenin yasal düzenlemesini açıklamayı hedeflemektedir. Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminin genel esaslarını diğer bir ifadeyle uygulamadaki bütün vergiler açısından geçerli olan usul hükümleri ve kurallarının öğretilmesinin yanı sıra vergi sisteminde yer alan vergilerin temel prensiplerini, uygulama usul ve esaslarını Maliye alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin bu bilgileri kavramalarına yöneliktir. Böylece vergi kanunlarındaki hükümleri somut olaylara uygulama ve bu hükümleri yorumlama becerisini kazandırmaktır. vergi Kanunlarını daha iyi yorumlayabilmelerini sağlayacak ve ileride görev alacakları kamu ya da özel sektörlerde başarılı olmalarına yardımcı olacak bir derstir.

Türk Vergi Sisteminin kapsamı, sistemin temel prensipleri ve özellikleri açıklanmaktadır. Dersin izlencesinden de görüleceği üzere vergi sisteminde yer alan vergiler üzerinde konuları ve işleyiş usul ve esasları üzerinde durulacaktır. TVS 1 dersinde Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve Katma değer vergisi üzerinde durulacaktır.

“MLY.501” İşletmeler İçin Vergi Mevzuatı Dersi, vergileme işlemlerine uygulanan vergi mevzuatın bütününü ele alır. Vergi idaresi ile vergi mükelleflerinin aralarındaki ilişkileri, düzenleyen ve tarafların karşılıklı hak ve ödevlerini belirleyerek tespit eden kuralları inceleyen bir daldır. Vergilendirmenin yasal düzenlemesini açıklamayı hedeflemektedir. Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminin genel esaslarını diğer bir ifadeyle uygulamadaki bütün vergiler açısından geçerli olan usul hükümleri ve kurallarının öğretilmesinin yanı sıra vergi sisteminde yer alan vergilerin temel prensiplerini, uygulama usul ve esaslarını Maliye alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin bu bilgileri kavramalarına yöneliktir. Böylece vergi kanunlarındaki hükümleri somut olaylara uygulama ve bu hükümleri yorumlama becerisini kazandırmaktır. vergi Kanunlarını daha iyi yorumlayabilmelerini sağlayacak ve ileride görev alacakları kamu ya da özel sektörlerde başarılı olmalarına yardımcı olacak bir derstir

Ders kapsamında Servet--Servet Transferleri üzerinden alınan vergiler ile harcama üzerinden alınan vergilerin Türk vergi sisteminin genel yapısı incelenerek bu vergilerin ekonomik ve hukuki analizlerine yer verilecektir.

Bu kapsamda; 

Servet Vergilerinin tanımı, sınıflandırılması, türleri, ekonomik etkileri ve dünyadaki uygulamar ve bu vergilerin tarihsel boyutları (teorik alt yapısı ile birlikte) işlenir.
Servet Vergilerinden olan Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi gibi başlıca olanları bu konu kapsamında irdelenir.

Benzer şekilde
Harcama Vergileri tanımı, sınıflandırılması, türleri, ekonomik etkileri (teorik yapısı ile birlikte) işlenir.
Harcama Vergilerinden olan KDV, ÖTV gibi vergiler ders kapsamında daha detaylı irdelenir.