Toplumsal olan ile siyasal olan arasındaki çizginin nerede çekilebileceği, bir çizginin çekilip çekilemeyeceği süregiden bir tartışma olsa da bu ders bu türden ikili ayrımların (siyasal/toplumsal, bireysel/kamusal, akıl/duygu, doğal/kültürel, devlet/toplum vb.) bizatihi kendisini sorunsallaştıran bir bakışla hazırlanmıştır. Bu türden ayrımlar, Gramsci’nin çok önceden fark edip vurguladığı üzere, ontolojik ayrımlar olarak değil de metodolojik ayrımlar olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla bu derste toplumsal ve/ya da toplumsallaşmış meseleleri siyaset bilimsel bir bakışla ele alarak çok farklı yöntemlerle yapılmış olan araştırmaların bulgularını ve tartışma konularını bireysel, toplumsal, siyasal yansımalarıyla ele alacağız. 

 Türkiye’nin güncel toplumsal sorunları, elbette, burada göründüğünden daha kalabalık bir liste oluşturabilecek büyüklükte bir başlıktır. Bu ders kapsamında, işlenmek üzere seçilen konular keyfi bir seçimin yansımaları olmamakla birlikte kaçınılmaz olarak belli bir sübjektivite içermektedir. İçeriğe dahil edilemeyen konular da aslında konuşulmakta olan sorunlarla bir şekilde bağlantılı olduğundan, ilgili yerlerde ek okuma önerileri ve tartışmalarla gündeme getirilmiş olacaktır.   

KAM 503 Siyaset Kuramı dersi özellikle 19. Yüzyıl’dan itibaren etkili olmuş siyasal ekolleri ya da ideolojileri teorik bir tartışma üzerinden inceler. Bu bağlamda, faydacılık, liberal eşitlik ve liberterlik gibi liberal düşünce ekolleri ve liberal-kapitalist devlet ve toplum modelini kritiğe tabi tutan Marksizm ve feminizm gibi düşünce sistemleri çalışma konusunu oluşturur. Bu bağlamda, vatandaşlık kavramı ve ulus-devletin çokkültürlülük tartışması içindeki yeri de incelenir.

KAM 503 Siyaset Kuramı dersi 19. Yüzyıl’dan itibaren etkili olmuş ve geçerliliğini koruyan faydacılık, liberal eşitlik ve liberterlik gibi liberal düşünce okullarını ve liberal-kapitalist devletleri ve bireyci toplum sistemlerini tümden ya da kısmen kritiğe tabi tutan Marksizm ve feminizm gibi düşünce sistemlerini inceler. Bu bağlamda, vatandaşlık kavramı ve ulus-devletin çokkültürlülük tartışması içindeki yeri de incelenir.

KAM 500 Seminer zorunlu yüksek lisans dersi, tez çalışmalarına başlayacak olan yüksek lisans öğrencileri için rehber görevi görecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, tez/araştırma konusu, sorusu ve problemi ortaya koymak, gerekli araştırma için literatür taramak ve bir argüman geliştirerek savunmak için gerekli olan temel prensipler üzerinden bir inceleme yapılacak ve söz konusu kurallar dönem boyunca çeşitli ödevler üzerinden pratiğe dökülecektir.

KAM 536 Sanat ve Siyaset seçmeli y. lisans dersi Michel Foucault’nun özne kavramı üzerinden modern bireyin iktidar karşısındaki durumunu estetik bir doğrultudan ele almaktadır. Ders kapsamında esas olarak incelenen kavram, dolayısıyla, modern bireyciliktir. Bu inceleme daha ziyade Foucaultcu bir perspektiften yapılacak ve ders içi tartışmalar ve makale ödevi bu kapsamda hazırlanacaktır.